Mikä on Jokes?

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö eli JOKES myöntää apurahoja moniin tarkoituksiin. Jos työskentelet tai olet työskennellyt lehdistölle tai sähköisen median verkkojulkaisuille, voit hakea Jokesin apurahoja.

Jokesilla on kaksi avointa Kopiosto-apurahahakua vuodessa. Kevään haku osuu yleensä huhti-toukokuulle ja syksyn haku loka-marraskuulle. Apurahat on pääasiassa tarkoitettu käytettäväksi myöntöä seuraavan vuoden aikana.

Kopiosto-apurahoja voi hakea muun muassa kieliopintoihin, ammatilliseen täydennyskoulutukseen, opintojen loppuunsattamiseen, ammattitaidon kehittämiseen, alan tutkimustyöhön, matkoihin, näyttelyihin ja julkaisuihin, kuten tietokirjoihin. Työmatkoihin apurahoja ei myönnetä. Opiskelijoille myönnetään stipendejä vain alan opintojen opinnäytetöiden tekemiseen.

Säätiö jakaa myös apurahoja Århusin pohjoismaiselle journalistikurssille osallistumiseen, stipendejä Journalismin päiville osallistumista varten, sekä apurahoja säätiön omille ammatillisille kieli- ja täydennyskoulutuskursseille, joiden sisältö vaihtelee vuosittain. Säätiö jakaa lisäksi vuosittain yhden tai useampia  22 293 euron Jokes-apurahoja journalistisen alan tutkimukseen. Keväällä jaetaan myös  Jyrki A. Juutin muistostipendit edunvalvontataitojen kehittämiseen.

Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo menneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin.

Säätiön myöntämät apurahat rahoitetaan pääosin Kopiosto-korvauksin, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä ja digitaalisesta kopioinnista. Näin ollen Kopiointi-korvaukseen ovat oikeutettuja painetun viestinnän palveluksessa olleet tai olevat tekijänoikeuksien haltijat sekä jossakin määrin myös sähköisen median verkkojulkaisuille työskentelevät journalistit.

Säätiön jakamat Sananvapauden apurahat on tarkoitettu Journalistiliiton jäsenille. Niillä tuetaan järjestötyöhön aktiivisesti osallistuneiden jäsenten opintomatkoja joko kotimaassa tai ulkomailla. Apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti pitkään ammattiyhdistystoiminnassa mukana olleille jäsenille.

Jos olet Journalistiliiton jäsen, toivomme, että Kopiosto-valtakirjasi on jätetty Journalistiliitolle.

Jokesin alaisuudessa toimii viisi rahastoa: HSJ:n koulutusrahasto, RTTL:n koulutusrahasto, Wiipuri-rahasto, Keski-Suomen Sulka-rahasto sekä Lehtikuvaajarahasto. Näistä muut ovat hankkineet pääomansa itse, mutta Lehtikuvaajarahasto jakaa kuvaajille lehtikuvan Kopiosto-korvauksia.

Säätiö ja sen rahastot jakoivat vuonna 2017 apurahoja yhteensä 754 226 euroa.