Mikä on Jokes?

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö eli JOKES myöntää apurahoja moniin tarkoituksiin. Jos työskentelet tai olet työskennellyt lehdistölle tai sähköisen median verkkojulkaisuille, voit hakea Jokesin apurahoja.

Jokesilla on kaksi avointa Kopiosto-apurahahakua vuodessa. Kevään haku osuu yleensä huhti-toukokuulle ja syksyn haku loka-marraskuulle. Apurahat on pääasiassa tarkoitettu käytettäväksi myöntöä seuraavan vuoden aikana.

Kopiosto-apurahoja voi hakea muun muassa kieliopintoihin, ammatilliseen täydennyskoulutukseen, opintojen loppuunsattamiseen, ammattitaidon kehittämiseen, alan tutkimustyöhön, matkoihin, näyttelyihin ja julkaisuihin, kuten tietokirjoihin. Säätiö myöntää myös 5000 euron työskentelyapurahoja journalistiseen työhön.

Säätiö jakaa apurahoja Århusin pohjoismaiselle journalistikurssille osallistumiseen, stipendejä Journalismin päiville osallistumista varten, sekä apurahoja säätiön omille ammatillisille kieli- ja täydennyskoulutuskursseille, joiden sisältö vaihtelee vuosittain. Säätiö jakaa lisäksi vuosittain yhden tai useampia Jokes-apurahoja journalistisen alan tutkimukseen. Apurahan summa vastaa verottajan  vahvistamaa vuoden verotonta tutkimusapurahaa. Keväällä jaetaan myös  Jyrki A. Juutin muistostipendit edunvalvontataitojen kehittämiseen.

Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo menneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin. Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihi tai työmatkoihin. Opiskelijoille myönnetään vain opiskelijastipendejä opinnäytetyön tekemiseen.

Säätiön myöntämät apurahat rahoitetaan pääosin Kopiosto-korvauksin, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä ja digitaalisesta kopioinnista. Näin ollen Kopiointi-korvaukseen ovat oikeutettuja painetun viestinnän palveluksessa olleet tai olevat tekijänoikeuksien haltijat sekä jossakin määrin myös sähköisen median verkkojulkaisuille työskentelevät journalistit. Pitkä ura lehdistölle on yksi myöntämisperusteista, ja hakemuksen pakollinen liite on työhistoria.

Säätiön jakamat Sananvapauden apurahat on tarkoitettu Journalistiliiton jäsenille. Niillä tuetaan järjestötyöhön aktiivisesti osallistuneiden jäsenten opintomatkoja joko kotimaassa tai ulkomailla. Apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti pitkään ammattiyhdistystoiminnassa mukana olleille jäsenille.

Jos olet Journalistiliiton jäsen, toivomme, että Kopiosto-valtakirjasi on jätetty Journalistiliitolle.

Jokesin alaisuudessa toimii viisi rahastoa: HSJ:n koulutusrahasto,  Wiipuri-rahasto, Keski-Suomen Sulka-rahasto sekä Lehtikuvaajarahasto. Näistä muut ovat hankkineet pääomansa itse, mutta Lehtikuvaajarahasto jakaa kuvaajille lehtikuvan Kopiosto-korvauksia. Lehtikuvaajarahastolla on kaksi hakua vuodessa. Lehtikuvan Kopiosto-korvauksista maksetaan myös Kuvajournalismi-palkintoja. Vuonna 2019 palkintoihin myönnettiin 10 000 euroa. Muiden ammattiryhmien Kopiosto-apurahoja voi hakea säätiön avoimesta hausta keväällä tai syksyllä.

Säätiö ja sen rahastot maksoivat vuonna 2018 apurahoja yhteensä 1 018 592 euroa.