Mikä on Jokes?

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö eli JOKES myöntää apurahoja moniin tarkoituksiin. Jos työskentelet tai olet työskennellyt lehdistölle tai sähköisen median verkkojulkaisuille, voit hakea Jokesin apurahoja.

Jokesilla on kaksi avointa apurahahakua vuodessa. Keväisin jaetaan lisäksi yksi tai useampia 22 293 euron Jokes-apurahoja tutkimuskäyttöön. Keväällä jaetaan myös  Jyrki A. Juutin muistostipendit edunvalvontataitojen kehittämiseen.

Kevään haku osuu yleensä huhti-toukokuulle ja syksyn haku  loka-marraskuulle. Apurahat on pääasiassa tarkoitettu käytettäväksi myöntöä seuraavan vuoden aikana.

Säätiö jakaa myös apurahoja Århusin pohjoismaisia journalistikursseja varten, stipendejä Journalismin päiville osallistumista varten, sekä apurahoja säätiön omille ammatillisille kieli- ja täydennyskoulutuskursseille, joiden sisältö vaihtelee vuosittain. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo menneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin.

Säätiön myöntämät apurahat rahoitetaan pääosin Kopiosto-korvauksin, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä ja digitaalisesta kopioinnista. Näin ollen kopiointi-korvaukseen ovat oikeutettuja painetun viestinnän palveluksessa olleet tai olevat tekijänoikeuksien haltijat sekä jossakin määrin myös sähköisen median verkkojulkaisuille työskentelevät journalistit.

Jos olet Journalistiliiton jäsen, toivomme, että Kopiosto-valtakirjasi on jätetty Journalistiliitolle.

Kopiosto-apurahoja voi hakea muun muassa kieliopintoihin, ammatilliseen täydennyskoulutukseen, opintojen loppuunsattamiseen, ammattitaidon kehittämiseen, alan tutkimustyöhön, matkoihin, näyttelyihin ja julkaisuihin. Työmatkoihin apurahoja ei myönnetä. Opiskelijoille myönnetään stipendejä vain alan opintojen opinnäytetöiden tekemiseen.

Sananvapauden apurahat on tarkoitettu Journalistiliiton jäsenille. Niillä tuetaan järjestötyöhön aktiivisesti osallistuneiden jäsenten opintomatkoja joko kotimaassa tai ulkomailla. Apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti pitkään ammattiyhdistystoiminnassa mukana olleille jäsenille.

 

Jokesin alaisuudessa toimii viisi rahastoa: HSY:n koulutusrahasto, RTTL:n koulutusrahasto, Wiipuri-rahasto, Keski-Suomen Sulka-rahasto sekä Lehtikuvaajarahasto. Näistä muut ovat hankkineet pääomansa itse, mutta Lehtikuvaajarahasto jakaa kuvaajille lehtikuvan Kopiosto-korvauksia.

Säätiö ja sen rahastot jakoivat vuonna 2017 apurahoja yhteensä 754 226 euroa.