Haussa nyt

JOKES-APURAHAT

Säätiö jakaa yhden tai useampia 22 400 euron suuruisia Jokes-apurahoja ammatissa toimivien journalistien jatko-opiskeluun, ammattia täydentävään opiskeluun, tutkimukseen tai muuhun koko media-alaa hyödyttävään huolellisesti perusteltuun tarkoitukseen. Jokes-apuraha on tarkoitettu sekä työskentelyyn että apurahansaajan eläkevakuutuksen kustannuksiin (MyEL).

TYÖSKENTELYAPURAHAT

Työskentelyapurahoilla halutaan antaa mahdollisuus tutkivaan työhön, omaan erikoisalaan syventymiseen tai taustatyöhön. Näihin tarkoituksiin jaetaan enintään kymmenen 5 000 euron apurahaa. Työskentelyn tuloksena syntyvä journalistinen juttu, julkaisu tai ohjelma on julkaistava vuoden 2017 loppuun mennessä. Hakemukseen liitettävä työ- ja julkaisusuunnitelma käsitellään säätiössä luottamuksellisesti.

JOKES-NOVA

Säätiö jakaa journalisteille tai journalistien työryhmille enintään kaksi 20 000 euron Jokes-Nova-apurahaa uusien journalististen julkaisuiden tai sisältöjen kehittämiseen. Näitä apurahoja voivat hakea myös sähköiselle medialle työskentelevät journalistit.
• Tuemme uusia hankkeita, emme jo aloitettuja projekteja.
• Apurahaa ei myönnetä suoraan yritystoiminnan pyörittämiseen tai yrityksen perustamiseen. Yritys ei voi hakea apurahaa, se myönnetään aina journalistille.
• Nova-apurahoissa painotetaan journalistista sisältöä, ei teknologista innovaatiota.
• Apurahat on tarkoitettu journalistille tai journalistien työryhmille. Hakemuksesta on käytävä ilmi kaikki työryhmän jäsenet henkilötietoineen ja työhistorioineen.
• Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin, yksittäisen teoksen valmistamiseen, markkinointiin, asiakkaalle toteutettavaan tilaustyöhön, opinnäytetöihin tai erilaisten verkkokauppojen kehittämishankkeisiin.
• Hakijan on perusteltava hakemuksessaan, mikä hankkeessa on uutta ja innovatiivista.

JYRKI A. JUUTIN MUISTOSTIPENDIT

Jyrki A. Juuti toimi Suomen Sanomalehtimiesten Liiton puheenjohtajana vuosina 1963 – 1974.
Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi yhteensä 4 000 euroa ammattiyhdistystoiminnassa tarvittavien edunvalvontavalmiuksien kehittämiseen. Stipendi on tarkoitettu kaikille SJL:n jäsenille. Summa voidaan myöntää yhtenä tai useampana stipendinä.

APURAHOJA AMMATILLISILLE KURSSEILLE

LUKIJAA LÄHELLE LEHDESSÄ JA VERKOSSA

1. jakso 25.–26. elokuuta 2016, 2. jakso 22.–23. syyskuuta 2016.

Työpajatyyppinen koulutus antaa eväitä paikallislehtien ja niiden verkkosisältöjen kehittämiseen.
Osallistua voivat kaikki paikallisjournalismin tekijät. Tarkastelemme muun muassa paikallisuuden rakentumista ja toteutumista lehdissä, visuaalisuuden merkitystä ja kehittämiskeinoja eri julkaisualustoilla sekä vuorovaikutuksen rakentamista ja lukijoiden osallistamista.
Ideoiden konkretisoimiseksi osallistujat tekevät lähiopetusjaksojen välissä omaa lehteään koskevan kehittämistehtävän.
Lukijaa lähelle lehdessä ja verkossa -koulutukseen valitaan 12 osallistujaa. Apuraha kattaa kurssimaksun, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä majoituskuluja 100 euroon saakka yöltä. Päivärahoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja ei korvata.
Koulutuksen toteuttaa Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT). Vastaavat kouluttajat ovat yliopistotutkija Heikki Heikkilä, journalistiikan yliopistonlehtori Kari Koljonen sekä visuaalisen journalismin yliopistonlehtori Anssi Männistö. Lisäksi tavataan joukko vierailevia kouluttajia.

JOURNALISTINEN MODEROINTI

1. jakso 3.–4. marraskuuta 2016, 2. jakso 1.–2. joulukuuta 2016.

Koulutus journalisteille, joiden työhön sisältyy verkkokeskustelujen moderointia. Koulutuksessa kehitämme yhdessä menetelmiä, joiden avulla journalististen julkaisujen verkkoyhteisöistä saadaan vuorovaikutteisempia, rakentavampia ja entistä paremmin journalistisia sisältöjä tukevia. Koulutukseen sisältyy ennakko- ja välitehtäviä. Käsiteltäviä teemoja ovat
• moderointi osana journalistista työprosessia.
• sananvapaus, laki ja etiikka moderoinnin näkökulmasta.
• vuorovaikutusvalmiudet journalistisessa moderoinnissa.
Journalistinen moderointi -koulutukseen valitaan 12 osallistujaa. Apuraha kattaa kurssimaksun, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä majoituskuluja 100 euroon saakka yöltä. Päivärahoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja ei korvata.
Koulutuksen toteuttaa Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT). Vastaavat kouluttajat ovat tutkijatohtori Laura Ahva ja tutkija Reeta Pöyhtäri. Lisäksi tavataan joukko vierailevia kouluttajia.

VIDEOJOURNALISMIN KURSSI

12.-14.10. ja 24.10.2016, Studio Magito, Suvilahti, Helsinki

Koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa. Apuraha kattaa kurssimaksun, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä majoituskuluja 100 euroon saakka yöltä. Päivärahoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja ei korvata.
Lähiopetuspäiviä on neljä. Työpajamainen koulutus koostuu alustuksista, harjoituksista, ryhmätyöskentelystä, välitehtävistä ja palautteesta. Kurssilla käydään läpi videouutisen eri työvaiheet: esityöt ja suunnittelu, kameran käyttö, videokuvaus, äänenkäyttö ja kameran edessä esiintyminen, haastattelun tekeminen, äänittäminen sekä editointi. Kurssi on tarkoitettu journalisteille, jotka ovat jo tutustuneet videoiden tekemiseen ja joille kameran perustoiminnot ovat tuttuja. Koulutuksen opettajina toimivat muun muassa valokuvaaja, videojournalisti Petri Krook, toimittaja Kirsi Heikel YLE:sta, äänittäjä Sami Auru ja kuvaaja Jussi Meling. Kurssilla käytetään osallistujien omia järjestelmäkameroita, läppäreitä ja ohjelmia. Editoinnin opetus perustuu Premiere Pro-ohjelmaan.

UUDET JUTTUTYYPIT JOURNALISTIN TYÖSSÄ

12., 13. ja 14.9.2016, Helsinki.

Koulutus on tarkoitettu painetun ja sähköisen median juttuja suunnitteleville ja/tai toteuttaville toimittajille ja kuvaajille. Kurssille valitaan 12 journalistia. Apuraha kattaa kurssimaksun, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä majoituskuluja 100 euroon saakka yöltä. Päivärahoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja ei korvata.
Koulutus toteutetaan kolmena peräkkäisenä päivänä, joihin sisältyy uusien juttutyyppien esittelyjä sähköisestä ja painetusta mediasta, harjoituksia, palautetta ja keskusteluja sekä ainakin yksi vierailu. Kurssin vetäjinä toimivat toimittaja, tutkija Maija Töyry sekä editoiva toimittaja Terhi Upola Ylestä.
Ensimmäisenä kurssipäivänä keskitytään nopeaan journalismiin someympäristössä sekä uutisjuttujen visualisointiin, opettajana mm. uutispäällikkö Kimmo Mäkilä STT:ltä sekä toimitussihteeri Simo Sahla ja toimittaja Eeva Törmänen Tekniikka &Taloudesta.
Toisen päivänä aiheena ovat juttutyypit lukijoiden aineistoista kuten valokuvista, pelillisyys journalismissa, sekä vuorovaikutteiset juttutyypit, opettajina mm. toimittaja Esa Mäkinen Helsingin Sanomista sekä Tiina Merikanto ja Ville Juutilainen Ylestä.
Kolmannen päivän teemana on ratkaisukeskeisyys ja pitkäjänteinen juttutyyppityöskentely, opettajana mm. päätoimittaja Anni Lintula Demistä. Lisäksi kurssilla harjoitellaan oman persoonan peliin vaativien juttutyyppien (kuten vlogin) toteuttamista.

KAIKKIEN APURAHOJEN HAKUOHJE

Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistössä työskenteleville tai työskennelleille journalisteille, Jyrki A. Juutin stipendi ja Nova-apurahat kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille. Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille. Hakijana olevan SJL:n jäsenen jäsenmaksun tulee olla kunnossa ja Kopiosto-valtakirjan luovutettu Journalistiliitolle.
Apurahoja haetaan säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta osoitteessa www.aspicore-asp.net/jokes/
Hakemus on jätettävä sähköiseen apurahajärjestelmään 27. toukokuuta 2016 kello 17.00 mennessä. Hakemukseen liitettävä sitoumus on tulostettava apurahajärjestelmästä, allekirjoitettava ja postitettava säätiön osoitteeseen. Sitoumuksen on oltava perillä säätiön toimistolla 3. kesäkuuta mennessä.
Apurahansaaja ei voi saada säätiöltä muita apurahoja kolmeen vuoteen.
Haettavana ovat vain ilmoituksessa mainitut apurahaluokat. Muut Jokesin apurahat muun muassa täydennyskoulutuksiin, kielikursseihin, ammatillisiin matkoihin ja täydennyskoulutukseen ovat haettavana syksyllä 2016.

Lisätietoa apurahoista säätiön asiamieheltä, toimisto@jokes-saatio.fi, 050 551 3961

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö
Siltasaarenkatu 16, 00530 Helsinki
PL 252, 00531 Helsinki