Anvisningar

Anvisningar för hur samtliga stipendier söks

Den medlem i FJF som söker stipendium bör ha betalt sin medlemsavgift och gett sin Kopiosto-fullmakt till Journalistförbundet.

Kopiosto-fullmakten ger man vanligen i samband med att man ansluter sig som medlem.

Stipendium söker man genom att registrera sig i Jokes-stiftelsens elektroniska stipendieansökningssystem. Efter registreringen lagrar man ansökningen tillsammans med dess bilagor och förbindelsetext i systemet. Ur stipendieansökan bör framgå den sökandes namn, personbeteckning, adress, telefon, arbetsgivare, FJF:s medlemsförening, tidpunkt då man anslutit sig som medlem, bankkontots nummer samt en kortfattad arbetshistoria. Kom ihåg att i din ansökning noggrant berätta för vilket ändamål du söker stipendium och vilka motiven är för projektet. Kostnaderna ska specificeras så noggrant som möjligt. Dessutom ska man i ansökningen uppge om man fått eller sökt andra stipendier för projektet.

Stiftelsen beviljar inte stipendier retroaktivt eller för redan påbörjade kurser, projekt eller resor. Stipendier beviljas inte för reportage- eller fotouppdrag eller överhuvudtaget för sådana kostnader som det ankommer på arbetsgivaren eller uppdragsgivaren att betala. På Jokes’ språkkurser eller yrkesinriktade kurser eller på resor som stöds av stiftelsen kan man inte arbeta. Under kursen eller resan kan man inte skriva artiklar eller fotografera för tidningar. Ett undantag är de två arbetsstipendier på 5000 euro som beviljas våren 2011.

Den som tilldelas stipendium kan inte få andra stipendier av stiftelsen på tre år. Bristfälliga och försenade ansökningar behandlas inte och varken ansökningarna eller deras bilagor återsänds. Ansökningar tas inte emot per e-post eller fax. Stipendieförbindelsen bör emellertid skrivas ut, undertecknas och per post skickas till stiftelsen inom den utsatta tid som nämns i ansökningsannonsen.

Stipendierna bör användas inom ett år från det de beviljats. En skriftlig redogörelse för hur stipendiet har använts bör skickas till stiftelsens styrelse inom tre månader från det stipendiet använts för det beviljade syftet. I annat fall krävs stipendiet tillbaka. Till redovisningen bifogas kvitton i original, i fråga om arbetsstipendier till exempel ett färdigställt verk eller den studerandes slutarbete. Den undertecknade redovisningen skickas per post till stiftelsens kansli. Nytt stipendium kan inte beviljas förrän det tidigare stipendiets redovisning har godkänts av stiftelsens styrelse.

Jokes
Sandviksgatan 2 B 22
00180 Helsingfors

På förfrågningar svarar ombudsman Anna Kähkönen, tfn 050 551 3961.

Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur Jokes

Sandviksgatan 2 B 22 | 00180 Helsingfors | 050 5513961 | toimisto@jokes-saatio.fi