Ansökan om stipendium börjar

Ansökan om stipendium börjar

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser vårens stipendier. Ansökningstiden börjar den 15 april.

Att söka finns Kopiosto-stipendier för fritt motiverade ändamål samt studerandestipendier, arbetsstipendier och stipendier för stiftelsens kurser. Jokes-stipendier delas ut för akademisk forskning som gynnar branschen. Ny kan man också söka stipendier för stiftelsens Workshop för visualisering av information och språkkurs i estniska i Tallinn.

Förutom Kopiosto-stipendier beviljas Jyrki A. Juutis stipendier för förkovring i intressebevakning samt Yttrandefrihetsstipendier för Journalistförbundets medlemmar som länge deltagit i facklig verksamhet.

Läs mer

 

 

Jokes 30 år jubileumsstipendier

Jokes 30 år jubileumsstipendier

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser Jokes 30 år jubileumsstipendier. Stipendierna beviljas för kreativt eller undersökande journalistiskt arbete. Arbetsstipendiet är på 9 500 euro.

Stipendierna är i första hand avsedda för dem som arbetar eller har arbetat inom pressen eller med elektroniska medier på nätet. Vid beviljandet av stipendierna kan även beaktas om den sökande har lämnat in sin Kopiosto-fullmakt till Journalistförbundet.

Ansökningstiden börjar den 11 februari och avslutas den 12 mars klockan 16 då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet. Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

Läs mer

 

Vårstipendier för pressfotografer

Vårstipendier för pressfotografer

Jokes fond för pressfotografer utlyser Kopiostostipendier för pressfotografers produktion samt för studier och forskning som nära hänför sig till pressfotografering.

Ansökningstiden börjar den 11 februari och avslutas den 12 mars klockan 16 då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet. Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

Pressfotografens Kopiosto-fullmakt ska vara inlämnad till Journalistförbundet. I annat fall ska den sökandes rätt till Kopiosto-stipendier motiveras med yrkesverksamhet.

Läs mer

Handbok för journalister som utsätts för näthat

Handbok för journalister som utsätts för näthat

Stödfonder för journalister och Jokes har publicerat en Journalistens Onlinehatguide. Guiden, skriven av journalisten Johanna Vehko, granskar typiska situationer som en journalist kan möta på grund av online-hat. Även om hatkampanjer för journalister ofta har sitt ursprung i vissa ämnen som journalisten behandlar, fokuserar de inte på själva berättelsen eller de journalistiska val som görs i den. Hatkampanjer är lätta att skilja från legitim kritik eftersom de fokuserar på journalisten. Online- hatguiden ger  tips om hur du skyddar din integritet och vad du ska göra om du blir offer för hat på nätet, hur man hanterar dessa situationer och hur man skyddar sig online.

Handbok för journalister som utsätts för näthat

Ansökan om stipendium börjar

Jokes stipendier utlyses

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser höstens stipendier. Kopiosto-stipendier kan sökas för fritt formulerade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier och för stiftelsen yrkeskurser. Jokes-stipendier delas även ut för akademisk forskning som gagnar branschen. Stipendierna som nu beviljas är avsedda för projekt under 2021.

Ansökningstiden börjar den 22 oktober och går ut den 20 november klockan 16. Då ska den elektroniska ansökan vara inlämnad i systemet. Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

Läs mer

Jokes fond för pressfotografer utlyser stipendier att söka

Jokes fond för pressfotografer utlyser stipendier att söka

 Pressfotografer kan ansöka om stipendium för fotoproduktioner samt för studier eller forskningsprojekt med nära anknytning till pressfoto. Ansökan öppnar 1 augusti 2020. 

Kopiosto-stipendierna är främst ämnade för fotografer som jobbar eller jobbat inom pressen eller för elektroniska mediers webbpublikationer.

I denna ansökningsrunda delas dessutom 8 000 euro ut i stipendier åt fotografer som fotar för YLE. Dessa stipendier ska sökas separat. 

Ansökningstiden inleds 1.8.2020 och tar slut 21.8.2020 klockan 16.00 då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i det elektroniska ansökningssystemet.

 

Läs mer

Ansökan om stipendium börjar

Stipendier att söka

Stiftelsen för journalistik kultur utlyser vårens stipendier 2020. Ansökningen öppnar 23 april 2020.

Du kan ansöka om studentstipendium, arbetsstipendium och stipendium för stiftelsens fortbildningskurser. Du kan också, med en fritt formulerad ansökan, ansöka om ett Kopiosto-stipendium för olika ändamål. För akademisk forskning som gynnar branschen kan du ansöka om ett Jokes-stipendium. Yttrandefrihetsstipendier och stipendier ur Jyrki A. Juutis minnesfond beviljas åt medlemmar i Finlands Journalistförbund som under en lång tid deltagit i facklig verksamhet.

Kopiosto-stipendier är främst avsedda för personer som arbetar inom pressen och för personer som jobbar inom elektroniska mediers webbpublikationer. Yttrandefrihetsstipendier och stipendier ur Jyrki A. Juutis minnesfond kan beviljas åt alla medlemmar i Finlands Journalistförbund.

Läs mer

Stipendium för kreativt arbete

Stipendium för kreativt arbete

Jokes, stiftelsen för främjande av journalistisk kultur, har genom ett brådskande beslut öppnat en stipendieansökan för frilansar. Stipendium ges för kreativt arbete. Sammanlagt delas 30 stycken stipendier på 5 800 euro ut. Stipendierna beviljas på basen av en arbetsplan och ges åt frilansjournalister, illustratörer och grafiker.

Det handlar om att tidigarelägga ansökan för frilansarnas arbetsstipendier. Många frilansar har nu en möjlighet att jobba på arbetsstipendium eftersom uppdrag inhiberas på grund av coronaviruset.

Dessa Kopiosto-stipendier är främst för pressens frilansar samt för frilansar som jobbar eller jobbat för elektroniska mediers webbpublikationer.

Ansökan börjar 16 mars och slutar den 26 mars kl. 16.00. Besluten fattas 8 april.

Läs mer på finska.

Stipendier att söka

Jokes, stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur, utlyser Kopiosto- och yttrandefrihetsstipendier samt stipendier för studerande. Kopiostostipendierna är främst tänkta för journalister som arbetar inom pressen, yttrandefrihetsstipendierna för alla medlemmar i Finlands Journalistförbund.
Ansök om stipendium senast den 11 november 2016 klockan 17.00. Då ska ansökan senast vara införd och registrerad i det elektroniska ansökningssystemet.

Läs mer

Stipendier att söka

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur lediganslår Kopiosto- och
Yttrandefrihetsstipendier samt stipendier för studerande. Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar inom pressen. Yttrandefrihetsstipendierna kan sökas av alla medlemmar i Finlands Journalistförbund.
Stipendieansökan görs på en elektronisk ansökningsblankett som finns på stiftelsens webbplats (www.jokes-saatio.fi), men den bifogade förbindelsen bör skrivas ut, undertecknas och skickas med post. Stiftelsen förutsätter att ansökan innehåller basuppgifter om den sökande (namn, adress, arbetsgivare, arbetshistoria i korthet, medlemsförening, tidpunkten då man blivit medlem, bankuppgifter). Kostnadskalkyl och en beskrivning av hur stipendiet ska användas bifogas. För ansökan om språkkursstipendier behövs ingen kostnadskalkyl.

KOPIOSTO-STIPENDIERNA
Användningsändamål
Stipendierna beviljas för fortbildning, kompletterande av yrkesskicklighet, språkstudier, forskning som har anknytning till branschen samt för arbete som fördjupar yrkesbilden. Dessutom kan andra yrkesmässigt motiverade ändamål få stöd. Av skriftliga projekt ges de företräde som är betydande eller till nytta för journalistkåren. Stipendierna beviljas inte för grundutbildning, arbetsresor eller för enbart rekreation.

Utdelningsgrunderna
Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen. Den sökande FJF medlemmen bör ha betalat sin medlemsavgift, eller vara befriad från medlemsavgift, samt ha överlämnat sin Kopiosto-fullmakt till förbundet.

Vid beviljandet av stipendierna beaktar stiftelsen hur länge den sökande har varit medlem, hur länge personen arbetat i branschen samt betydande stipendier som den sökande nyligen erhållit. Stipendier beviljas inte för redan genomförda eller pågående kurser eller studieresor.

Språkstudier
Stiftelsens språkkurser förutsätter tidigare språkstudier, som bör framgå i ansökan. Stiftelsen betalar flygresorna tur och retur från hemorten till kursorten. I Pamplona och Köln ingår inkvartering i enkelrum i utvalda familjer, frukost och middag. I London bor deltagarna på studenthem (enkelrum, halvpension). Språkinstitutet White House EG ordnar kurserna.
I Stockholm ingår inkvartering i bed & breakfast med frukost och lunch. Institutet Langinvest kartlägger kursdeltagarnas språkkunskaper och kursönskemål. Tvåveckorskurserna omfattar 60 lektionstimmar, förutom i Köln, där antalet är 68. Studierna inbegriper även diskussion om landets kultur och traditioner, vardagsspråk och i mån av möjlighet besök på massmedier.

OBS! Man kan söka bara ett stipendium.

Engelska, London 6. – 19.5. 2012 – 10 deltagare väljs.
Spanska, Pamplona 6. – 19.5. 2012 – 6 deltagare väljs.
Svenska, Stockholm 21.5. – 1.6. 2012 -6 deltagare väljs.
Tyska, Köln 6. – 19.5. 2012 – 6 deltagare väljs.

Stipendier för studerande
Jokes delar ut femton stipendier på 1 000 euro åt journaliststuderande för slutarbeten.

YTTRANDEFRIHETSSTIPENDIER
Yttrandefrihetsstipendierna är till för att stöda sådana medlemmar som aktivt har deltagit i fackligt arbete för deras studieresor i hemlandet eller utlandet. Stipendierna är avsedda främst för medlemmar som länge har varit med i facklig verksamhet. Yttrandefrihetsstipendierna är avsedda för alla medlemmar i Finlands Journalistförbund.

ANSÖKNINGSTID
Ansökningstiden går ut 11.11.2011 kl. 16.00, då ansökningarna senast ska finnas i det elektroniska ansökningssystemet. Den bifogade förbindelsen skickas per post och måste vara på stiftelsens kansli senast 18.11. Stiftelsens adress är Sandviksgatan 2 B 22, 3. vån, 00180 Helsingfors.
Endast vederbörligt ifyllda ansökningar som inlämnats i tid beaktas.
Stiftelsens styrelse fattar i december beslut om vilka som får stipendier.

Användningstid och rapport
Stipendierna bör användas inom ett år efter att de har beviljats. En redogörelse för hur pengarna har använts bör sändas till stiftelsens styrelse inom tre månader efter att de har använts för beviljat syfte. I annat fall krävs stipendiet tillbaka.

Stiftelsens ombudsman Anna Kähkönen svarar på frågor om stipendierna, hon är anträffbar på nummer 050 551 3961.

STIFTELSEN FÖR BEFRÄMJANDE AV JOURNALISTISK KULTUR
Sandviksgatan 2 B 22, 3.vån
00180 Helsingfors
www.jokes-saatio.fi