Stipendier att söka

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur lediganslår Kopiosto- och
Yttrandefrihetsstipendier samt stipendier för studerande. Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar inom pressen. Yttrandefrihetsstipendierna kan sökas av alla medlemmar i Finlands Journalistförbund.
Stipendieansökan görs på en elektronisk ansökningsblankett som finns på stiftelsens webbplats (www.jokes-saatio.fi), men den bifogade förbindelsen bör skrivas ut, undertecknas och skickas med post. Stiftelsen förutsätter att ansökan innehåller basuppgifter om den sökande (namn, adress, arbetsgivare, arbetshistoria i korthet, medlemsförening, tidpunkten då man blivit medlem, bankuppgifter). Kostnadskalkyl och en beskrivning av hur stipendiet ska användas bifogas. För ansökan om språkkursstipendier behövs ingen kostnadskalkyl.

KOPIOSTO-STIPENDIERNA
Användningsändamål
Stipendierna beviljas för fortbildning, kompletterande av yrkesskicklighet, språkstudier, forskning som har anknytning till branschen samt för arbete som fördjupar yrkesbilden. Dessutom kan andra yrkesmässigt motiverade ändamål få stöd. Av skriftliga projekt ges de företräde som är betydande eller till nytta för journalistkåren. Stipendierna beviljas inte för grundutbildning, arbetsresor eller för enbart rekreation.

Utdelningsgrunderna
Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen. Den sökande FJF medlemmen bör ha betalat sin medlemsavgift, eller vara befriad från medlemsavgift, samt ha överlämnat sin Kopiosto-fullmakt till förbundet.

Vid beviljandet av stipendierna beaktar stiftelsen hur länge den sökande har varit medlem, hur länge personen arbetat i branschen samt betydande stipendier som den sökande nyligen erhållit. Stipendier beviljas inte för redan genomförda eller pågående kurser eller studieresor.

Språkstudier
Stiftelsens språkkurser förutsätter tidigare språkstudier, som bör framgå i ansökan. Stiftelsen betalar flygresorna tur och retur från hemorten till kursorten. I Pamplona och Köln ingår inkvartering i enkelrum i utvalda familjer, frukost och middag. I London bor deltagarna på studenthem (enkelrum, halvpension). Språkinstitutet White House EG ordnar kurserna.
I Stockholm ingår inkvartering i bed & breakfast med frukost och lunch. Institutet Langinvest kartlägger kursdeltagarnas språkkunskaper och kursönskemål. Tvåveckorskurserna omfattar 60 lektionstimmar, förutom i Köln, där antalet är 68. Studierna inbegriper även diskussion om landets kultur och traditioner, vardagsspråk och i mån av möjlighet besök på massmedier.

OBS! Man kan söka bara ett stipendium.

Engelska, London 6. – 19.5. 2012 – 10 deltagare väljs.
Spanska, Pamplona 6. – 19.5. 2012 – 6 deltagare väljs.
Svenska, Stockholm 21.5. – 1.6. 2012 -6 deltagare väljs.
Tyska, Köln 6. – 19.5. 2012 – 6 deltagare väljs.

Stipendier för studerande
Jokes delar ut femton stipendier på 1 000 euro åt journaliststuderande för slutarbeten.

YTTRANDEFRIHETSSTIPENDIER
Yttrandefrihetsstipendierna är till för att stöda sådana medlemmar som aktivt har deltagit i fackligt arbete för deras studieresor i hemlandet eller utlandet. Stipendierna är avsedda främst för medlemmar som länge har varit med i facklig verksamhet. Yttrandefrihetsstipendierna är avsedda för alla medlemmar i Finlands Journalistförbund.

ANSÖKNINGSTID
Ansökningstiden går ut 11.11.2011 kl. 16.00, då ansökningarna senast ska finnas i det elektroniska ansökningssystemet. Den bifogade förbindelsen skickas per post och måste vara på stiftelsens kansli senast 18.11. Stiftelsens adress är Sandviksgatan 2 B 22, 3. vån, 00180 Helsingfors.
Endast vederbörligt ifyllda ansökningar som inlämnats i tid beaktas.
Stiftelsens styrelse fattar i december beslut om vilka som får stipendier.

Användningstid och rapport
Stipendierna bör användas inom ett år efter att de har beviljats. En redogörelse för hur pengarna har använts bör sändas till stiftelsens styrelse inom tre månader efter att de har använts för beviljat syfte. I annat fall krävs stipendiet tillbaka.

Stiftelsens ombudsman Anna Kähkönen svarar på frågor om stipendierna, hon är anträffbar på nummer 050 551 3961.

STIFTELSEN FÖR BEFRÄMJANDE AV JOURNALISTISK KULTUR
Sandviksgatan 2 B 22, 3.vån
00180 Helsingfors
www.jokes-saatio.fi