Stipendier att söka

JOKES UTLYSER STIPENDIER

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser stipendier. Att söka finns Kopiosto-stipendier för fritt motiverade ändamål samt studerandestipendier, arbetsstipendier och stipendier för stiftelsens kurser. Jokes-stipendier delas ut för akademisk forskning som gynnar branschen.

Förutom Kopiosto-stipendier beviljas Jyrki A. Juutis stipendier för förkovring i intressebevakning samt Yttrandefrihetsstipendier för journalistförbundets medlemmar  som länge deltagit i facklig verksamhet.

Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för dem som arbetar eller har arbetat inom pressen och med elektroniska medier. Yttrandefrihetsstipendierna och Jyrki A. Juutis stipendier är avsedda för alla Journalistförbundets medlemmar.

 

INSTRUKTIONER FÖR HUR ALLA STIPENDIER SÖKS

 

ANSÖKNINGSTID

Ansökningstiden börjar den 15 april och slutar den 14 maj klockan 16, då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendiesystemet. Ansökan ska  undertecknas med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

 

ANSÖKAN OM STIPENDIUM
 • Du kan söka bara ett stipendium i taget. Om flera stipendier söks underkänns samtliga.
 • Stipendieansökan görs elektroniskt i Jokes stipendiesystem på adressen https://jokes.apurahat.net
 • Ansökan ska undertecknas med bankkod före utgången av ansökningstiden. Undertecknandet sker efter att ansökan har skickats.
 • Ansökan ska innehålla de basuppgifter om den sökande som stiftelsen förutsätter (namn, personbeteckning, adress, arbetsgivare, arbetshistoria i korthet, Journalistförbundets medlemsförening och tidpunkt för anslutningen).
 • Ansökningen ska innehålla användningsändamål, motivering samt en uppskattning av kostnaderna. Berätta i din kostnadsuppskattning om du söker stipendium för arbete eller för omkostnader, eller för både och.
 • Ingen kostnadsuppskattning behövs för Jokes yrkeskurser eller för studerandestipendier.
 • En kort arbetshistoria är obligatorisk. Den bifogas i det elektroniska systemet som en pdf.

 

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Kopiosto-stipendierna beviljas för komplettering av yrkeskunskap, fortsättningsstudier, språkstudier, forskning som hänför sig till branschen, för arbete som fördjupar arbetsbilden som språk- och studieresor, slutförande av studier samt för utställning eller publikation. Därtill kan annat yrkesmässigt motiverat stödas.

Stipendier beviljas inte för grundläggande studier, anskaffning av apparater eller för rekreation. Stipendier beviljas inte retroaktivt för redan utförda eller pågående kurser och studieresor. Stipendier beviljas inte för arbetsresor. Studerande beviljas endast 900 euros stipendier för slutarbete.

Stipendier beviljas inte åt den som erhållit stiftelsens och dess fonders stipendier under två års tid. Nytt stipendium beviljas inte heller om redovisningen för tidigare stipendium inte har gjorts.

 

UTDELNINGSKRITERIER

Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för pressen samt för journalister som arbetar med eller har arbetat med nätpublikationer på elektroniska medier, eller som arbetar för förlag som ger ut läroböcker, också för visualister. Pressfotografernas stipendier delas ut från Fonden för pressfotografer. Vid beviljandet av stipendier kan även beaktas om den sökande har lämnat in sin Kopiosto-fullmakt till Journalistförbundet.

ANVÄNDNINGSTID OCH STIPENDIEREDOVISNING

Stiftelsen stipendier är avsedda att användas inom ett år efter att de beviljats. Vid doktorandprogram och vid bok- och utställningsprojekt kan tiden vara längre. En redovisning om hur stipendiet används ska göras inom tre månader efter att projektet slutförts.

Jokes stipendier följs av en två års karenstid vad gäller stiftelsens stipendier. Läs mer om stipendieredovisningen och karensen: https://www.jokes-saatio.fi/apurahansaajalle/

 

KOPIOSTO-STIPENDIER

 

JOKES-STIPENDIER FÖR FORSKNING I BRANSCHEN

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur stöder forskning i yttrandefrihet och journalistik samt allmänt forskning av nytta för journalistiskt innehåll och samhällsutveckling. För detta ändamål delar stiftelsen ut jokes-stipendier på 27 053 euro. 23 525 euro beviljas för arbete och 3 528 för pensionsförsäkringskostnader.

 

STIFTELSENS KURSER

 

1. Workshop för visualisering av information

Tidpunkt: 20–22 oktober 2021

Plats: Tekniska salarna, Eriksgatan 1, 00100 Helsingfors

Under Jokes tre dagar långa kurs fokuserar vi på hur man visualiserar information. Kursen går från teori till visualiseringens arbetsredskap och avslutas med praktiska övningar. Som arbetsredskap används gratisprogram. 12 visualister väljs till kursen. Som lärare fungerar Juuso Koponen, som är informationsbehandlare, grafisk formgivare och journalist. Han gör informationsgrafik för tidskrifter, läro- och uppslagsböcker, utställningar och nätsidor.

Stipendiet täcker kursavgiften och utsocknes resekostnader med offentliga färdmedel, frukost, lunch och eftermiddagskaffe, samt inkvartering för upp till 100 euro/natt. Inrikesresorna ersätts mot kvitto i efterhand. Taxiresor och lokala resor med offentliga färdmedel samt dagtraktamente betalas inte. Kilometerersättning betalas 0,24 euro/km.

 

2. Språkkurs i estniska

Tallinn 15–27 augusti 2021

Sex journalister väljs till kursen. Tidigare erfarenhet av språket krävs.

Under stiftelsens två veckor långa språkkurs täcker stipendiet kursavgiften, resor och inkvartering. Jokes betalar resorna tur och retur mellan hemort och kursplatsen.

I språkkursen i estniska ingår inkvartering i en persons rum i Estonshing-lägenhet samt frukost och lunch. För innehållet i språkkursen i Tallinn står Tuglas-sällskapet.

Kursen inbegriper undervisning i estniska i sammanlagt 45 timmar (9×5 timmar) under förmiddagar i två nivågrupper (undervisning som beaktar kursdeltagarnas språkkunskaper). Som undervisningsmaterial används material från tidningar, radio och tv.

Eftermiddagarna används för kulturprogram:

 • vi bekantar oss med den estniska utbildningen i mediebranschen och med nuläget i den estniska mediebranschen.
 • besöker redaktioner och diskuterar med estniska journalister.
 • analyserar Finlands och Estlands relationer tillsammans med estniska finlandskännare.
 • diskuterar Estlands samhälle och kulturliv med estniska sakkunninga.
 • tar del av kulturprogram, som estnisk teaterföreställning.
 • gör en dagsutflykt till Hapsal, bekantar oss med staden och estlandssvenskarnas historia samt besöker lokaltidningens redaktion. Under resan behandlas aktuella samhällsfrågor.

 

Inrikesresorna ersätts mot kvitto i efterhand. Taxiresor och lokala resor med offentliga färdmedel samt dagtraktamente betalas inte. Kilometerersättning betalas 0,24 euro/km.

 

ARBETSSTIPENDIER

Med arbetsstipendierna vill man ge möjlighet till grävande journalistik, utvecklande av eget specialkunnande eller bakgrundsarbete. För detta delas 6 000 euros stipendier ut. Resultatet av arbetet, en journalistisk artikel eller ett program, ska publiceras före utgången av 2021. Den arbets- och publiceringsplan som bifogas ansökan behandlas konfidentiellt.

 

STUDERANDESTIPENDIER

Stiftelsen delar ut 900 euros stipendier till studerande i branschen för utförande av slutarbete.

 

STIPENDIUM FÖR SLUTFÖRANDE AV STUDIER

Stipendierna är avsedda för journalister som redan är yrkesverksamma.

 

YTTRANDEFRIHETSSTIPENDIER

Med dessa stipendier stöds fackligt aktiva medlemmars studieresor i hem- eller  utlandet. Stipendierna är i första hand avsedd för medlemmar som länge varit med i facklig verksamhet. Yttrandefrihetsstipendierna är avsedda för alla medlemmar i Finlands Journalistförbund. Förutom kort arbetshistoria ska ansökan redogöra för den egna bakgrunden i Journalistförbundets förtroendeuppdrag.

STIPENDIER UR JYRKI A. JUUTIS MINNESFOND

Jyrki A. Juuti var ordförande för Finlands Journalistförbund 1963–1974.

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser sammanlagt 4 000 euro för utvecklandet av färdigheter som behövs i facklig intressebevakning. Stipendiet är avsett för alla FJF:s medlemmar. Summan kan beviljas som ett eller flera stipendier. 

 

STIFTELSEN FÖR BEFRÄMJANDE AV JOURNALISTISK KULTUR sr

Broholmsgatan 16, PB 252, 00531 Helsingfors

Ombudsman Anna Kähkönen svarar på frågor i anslutning till stipendierna, 050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi