Stipendier att söka

JOKES UTLYSER STIPENDIER

 

Ansökningstiden för stipendier från Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur börjar.

Kopiosto-stipendier kan sökas för fritt formulerade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier och för stiftelsen yrkeskurser. Jokes-stipendier utdelas för akademisk forskning som gagnar branschen. För pressfotografer beviljas respengar för deltagande i den internationella festivalen för fotojournalism i Perpignan.

Förutom kopiosto-stipendierna beviljas Jyrki A. Juuts stipendier för förkovring i intressebevakning. Yttrandefrihetsstipendier beviljas till Journalistförbundets medlemmar som länge deltagit i facklig verksamhet.

Kopiosto-stipendierna är avsedda i första hand för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen eller nätpublikationer. Yttrandefrihetsstipendierna och Jyrki A Juuts stipendier är avsedda för medlemmar i Finlands journalistförbund.

 

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN AV SAMTLIGA STIPENDIER

 

ANSÖKNINGSTIDEN

Ansökningstiden börjar den 15 april och slutar den 14 maj klockan 16 då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet. Ansökan ska skrivas under med bankkoder före utgången av ansökningstiden. Försenade ansökningar behandlas inte.

 

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

 

Kopiosto-stipendier beviljas för komplettering av yrkeskunskap, fortsättningsstudier, språkstudier, forskning som hänför sig till branschen, arbete som fördjupar yrkesbilden som språk- och studieresor, slutförande av studier samt för utställningar och publikationer. Därtill kan annat som kan motiveras yrkesmässigt stödas.

Stipendier beviljas inte för grundläggande utbildning, anskaffning av apparater, och inte för enbart  rekreation. Stipendier beviljas inte retroaktivt för slutförda eller påbörjade kurser eller studieresor. Stipendier beviljas inte för arbetsresor eller för att bekosta eget arbete. Till studerande beviljas endast stipendier på 900 euro för slutarbete.

Stipendier beviljas inte till dem som har fått stiftelsens eller stiftelsens fonders stipendier under de senaste två åren. Nytt stipendium beviljas inte heller om redogörelsen för tidigare stipendium inte har lämnats in.

 

ANSÖKAN OM STIPENDIUM
  • Du kan ansöka om bara ett stipendium i taget. Flera ansökningar leder till att alla underkänns.
  • Ansökan om stipendium görs elektroniskt på Jokes stipendieansökningssystem på adressen https://jokes.apurahat.net
  • • Ansökan ska skrivas under med bankkoder före utgången av ansökningstiden. Ansökan skrivs under efter att den skickats.
  • Ansökan ska innehålla basuppgifter om den sökande (namn, personbeteckning, adress, arbetsgivare, kort arbetshistorik, eventuell Journalistförbundets medlemsförening och tidpunkt för anslutande).
  • Ur ansökan ska framgå användningsändamål för stipendiet, motivering och en uppskattning av kostnader. Uppge i din kostnadsuppskattning om du söker stipendium för arbete eller för utgifter, eller för både och.
  • För Jokes yrkeskurser, arbetsstipendier, för studerandestipendier och för resestipendium för festivalen i Perpignan samt för studerandestipendier behövs ingen kostnadsuppskattning.
  • Kort journalistisk arbetshistoria är en obligatorisk bilaga som sparas i det elektroniska systemet som pdf.

 

UTDELNINGSKRITERIER

Kopiosto-stipendierna är avsedda i första hand för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen och med nätpublikationer, samt för journalister som arbetar för läroboksförlag och även för visualister.

Vid beviljandet av stipendier beaktas den sökandes arbetshistoria inom pressen eller nätpublikationer, tiden som medlem samt nyligen erhållna betydande stipendier. Det kan också beaktas om den sökande har lämnat in sin kopiosto-fullmakt till Journalistförbundet.

 

ANVÄNDNINGSTID OCH STIPENDIEREDOGÖRELSE

Stipendiet ska användas inom ett år efter att det beviljats.Vid doktorandforskning och vid bok- och utställningsprojekt kan tiden vara längre.

En redogörelse ska lämnas in till stiftelsens styrelse inom tre månader efter att stipendiet använts för beviljat ändamål. Jokes stipendium följs av en två års karens.

Läs mer om rapporteringen och karensen.

 

KOPIOSTO-STIPENDIER

 

JOKES-STIPENDIER FÖR FORSKNING INOM BRANSCHEN

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur stöder forskning som hänför sig till yttrandefrihet och journalistiskt arbete, samt i allmänhet forskning i journalistiskt innehåll och samhällsutveckling som är till nytta för branschen. För detta ändamål delar stiftelsen ut Jokes-stipendier på 28 146 euro för ett års arbete. Av stipendiet beviljas 24 475 euro för arbete och 3 670 euro för kostnader för pensionsförsäkring.

 

  1. STIFTELSENS KURSER

1.WORKSHOP FÖR VISUALISERING AV INFORMATION

Tidpunkt. 19–21 oktober 2022

Plats: Tekniskas salar, Eriksgatan 1, 00100 Helsingfors

Under Jokes tre dagar långa kurs fokuseras på visualisering av information. Kursen framskrider från teori till redskap, och avslutas med praktiska övningar.
Gratisprogram används som redskap. 12 visualister antas till kursen. Som lärare fungerar informationsutformaren, grafiska formgivaren och journalisten Juuso Koponen. Han planerar  informationsgrafik för bland annat tidskrifter, läro- och faktaböcker, utställningar samt för olika nätsidor.

Stipendiet täcker förutom kursavgiften långfärdsresor med offentliga färdmedel, frukost, lunch och eftermiddagskaffe samt inkvartering för 100 euro per natt. Inrikesresor resätts mot kvittans i efterhand. Taxiresor och resor med lokaltrafik på hemorten ersätts inte. Dagpenning betals inte. Kilometerersättning betalas 0,24 euro/kilometer.

 

2. FAKTABOKS-WORKSHOP OCH STIPENDIUM FÖR SKRIVANDE AV FAKTABOK

Tidpunkt: 26 augusti – 28 oktober 2022, Helsingfors
Plats: FJF:s mötesrum, Sparbankskajen 2 A 7. vån, 00530 Helsingfors

På Jokes Faktaboks-workshop får man lära sig att skriva en fängslande faktatext, planera en faktabok, hur man skriver och hur man erbjuder den till förlaget. I kursen ingår fyra träffar under hösten. Varje kursdeltagare får ett 8 000 euros arbetsstipendium för att skriva en faktabok. Stipendiaterna väljs på basen av planerna för boken.

På kursen behandlas hur man avgränsar sitt ämne, hur man letar idéer och story, olika sätt att berätta samt hur man behärskar strukturen. Därtill behandlas hur man letar material och källor, intervjutekniker samt hur man utnyttjar skriftliga källor. Kursen behandlar också hur man säljer sin bok till förlag, hur man gör synopsis, textprov och innehållsförteckning.

Kursen består av föreläsningar, förhandsuppgifter, övningar och feedback. Lärarna bekantar sig på förhand med deltagarnas bokidéer och textprov. Kursen innehåller en del hemuppgifter mellan träffarna.

Redaktör Anu Silferberg ansvarar för kurssen. Landets främsta fackboksredaktörer ger feedback på deltagarnas bokidéer.

Stipendiet täcker lunch och eftermiddagskaffe, resekostnader för långfärdsresor samt vid behov  inkvartering för 100 euro per natt. Inrikesresor ersätts mot kvittans i efterhand. Taxiresor och resor med lokaltrafik på hemorten ersätts inte. Dagpenning betals inte. Kilometerersättning betalas 0,24 euro/kilometer.

 

3. PODCAST WORKSHOP

22–24 september och 6 oktober 2022
G Livelab, Lilla Robertsgatan 16 A 6. vån, 00120 Helsingfors

Under Jokes fem dagars Podcast workshop ligger fokus på hur man skriver, planerar och förverkligar en podcast-serie. På kursen fördjupar man sig i ljudbaserat skrivande, audioberättandets olika delområden. Man går igenom hela prosessen från idé till förverkligande.

Kursen innehåller praktiska övningar där man prövar olika tekniker och synvinklar på hur man gör audiomanuskript. Därtill lyssnar man på mångsidiga exempel och analyserar audioberättandets olika verktyg och produktionsmetoder. Deltagarna gör i tre personers grupper ett cirka fem minuter långt podcastmanuskript som förverkligas som audio under kursens gång. Till kursen hör, förutom kursdagarna, en studiodag vecka 39.

Deltagarnas får feedback och sparras gruppvis. Podcasterna förverkligas i Aapa Productions studio tillsammans med  dramaturg och ljudtekniker. Kursen avslutas med en gemensam genomlyssning och feedback dit professionella i branschen kan bjudas in för att ge feedback.

Ansvariga lärare är manusförfattare, regissör och ljudplanerare Suvi Tuuli Kataja och pjäsförfattare, manusförfattare och dramaturg Elli Salo från Aapa Production. Dessutom talar bland andra mediaexpert och forskare Aura Lindeberg, dramaturg Paula Salminen och grundaren av podcast-produktionsbolaget Jaksomedia Olli Sulopuisto.

Stipendiet täcker kursavgiften, lunch och eftermiddagskaffe, långväga resor och vid behov logi i samband med kursdagarna för 100 euro/natt. Taxiresor och resor med lokaltrafik på hemorten ersätts inte. Dagpenning betals inte. Kilometerersättning betalas 0,24 euro/kilometer.

 

ARBETSSTIPENDIER

Med arbetsstipendierna vill man ge möjlighet till undersökande journalistiskt arbete och till fördjupning i eget specialområde eller till bakgrundsarbete. För detta ändamål utdelas 3 000 och 6 000 euros stipendier. Resultatet av arbetet, en journalistisk artikel eller ett program ska publiceras inom ett år efter att stipendiet beviljats. Stiftelsen behandlar konfidentiellt den bifogade arbets- eller publiceringsplanen.

 

STUDERANDESTIPENDIER

Stiftelsen delar ut 900 euros stipendier för studerande i braschen för slutarbete

 

STIPENDIER FÖR SLUTFÖRANDE AV STUDIER

Stipendierna är avsedda för journalister som redan är yrkesverksamma och som vill slutföra sina studier.

 

RESESTIPENDIER TILL VISA POUR L’IMAGE-FESTIVALEN

Jokes beviljar 1 500 euros resestipendier för dem som deltar i den internationella bildjournalistikfestivalen i Frankrike. Festivalen ordnas i augusti–september 2022. Stipendiet är avsett för resekostnader och logi.

 

YTTRANDEFRIHETSSTIPENDIER

Med yttrandefrihetsstipendierna stöds fackligt aktiva medlemmars studieresor i hemlandet och utomlands. Stipendierna är i första hand avsedda för medlemmar som länge varit fackligt  verksamma. Yttrandefrihetsstipendierna är avsedda för alla medlemmar i Finlands Journalistförbund. Förutom kort arbetshistorik ska ansökan innehålla den egna historien om förtroendeuppdrag i Journalistförbundet.

 

JYRKI A. JUUTS MINNESSTIPENDIER

 

Jyrki A. Juut var ordförande för Finlands  Journalistförbund 1963–1974. Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser sammanlagt 4 000 euro för utveckling av färdigheter som behövs inom facklig intressebevakning. Stipendiet är avsett för alla FJF:s medlemmar. Summan kan beviljas som ett eller flera stipendier.

 

STIFTELSEN FÖR BEFRÄMJANDE AV JOURNALISTISK KULTUR

Broholmsgatan 16, PB 252, 00531 Helsingfors

Ombudsman Anna Kähkönen svarar på frågor i anslutning till stipendierna.

Tel. 050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi