Aki Petteri Lehtiselle, Anja Portinille ja Salla Tuomolalle 22 400 euron Jokes-apuraha

Säätiön suurimman apurahan, 22 400 euron Jokes-apurahan saa tänä vuonna kolme journalistia: Aki Petteri Lehtinen, Anja Portin ja Salla Tuomola. Apurahansaajat julkistettiin tänään Journalismin päivässä Helsingissä.

Anja Portin, Salla Tuomola ja Aki Petteri Lehtinen.

Anja Portin, Salla Tuomola ja Aki Petteri Lehtinen.

Helsinkiläinen vapaa journalisti, valtiotieteiden tohtori Aki Petteri Lehtinen tutkii post doc –tutkimuksessaan journalismin totuudenmukaisuutta: miten ajankohtaistiedon totuudenmukaisuutta käytännössä voidaan arvioida? Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen, neuvotaan Journalistin ohjeissa. Mikä olisikaan tärkeämpää aikakautena, jona vallitsee vihapuhe, disinformaatio sekä suoranainen propaganda. ”Nämä viestinnälliset uhkat paitsi koskevat kaikkia suomalaisia, myös vaarantavat kansainvälisen kommunikaation. Totuudenmukaisuuden käsitteelle ei kuitenkaan ole journalismissa tai sen tutkimuksessa tarjottu riittävää sisältöä”, Lehtinen sanoo. ”Journalistista tietoa – journalismi erotettuna ”mediasta” tiedotusvälineinä sekä tieto tulvivasta informaatiosta – kuitenkin yhä tarvitaan ja halutaan”.

”Olennaista on tarjota käytännöllisesti käyttökelpoista sisältöä journalismia, sen kriittistä arviointia ohjaaville ydinkäsitteille. Tarvitsemme totuudenmukaista tietoa myös erimielisyyksillemme – sekä tärkeimpien päätöstemme perustaksi. On vaikea kuvitella, miten demokraattista prosessia voitaisiin ylläpitää, saati kehittää, ilman käsitteellisesti selkeää ymmärrystä totuudenmukaisuuden kaltaisista käsitteistä”, Lehtinen kertoo tutkimushankkeensa tavoitteista.

Toisen Jokes-apurahan saa Turun Sanomien toimittaja, väitöskirjatutkija Salla Tuomola Turusta. Salla Tuomola tutkii väitöstutkimuksessaan valtamedian, sosiaalisen median sekä valemedian (MV-lehti, Magneettimedia ym.) käytäntöjä pakolaiskriisin uutisoinnissa ja kerronnassa. Hän tutkii pakolaisuuden, muukalaisuuden ja toiseuden käsityksiä näissä kolmessa eri mediassa ja julkisuudessa. Tutkimustulosten perusteella tehdään johtopäätöksiä kunkin julkisuuden toimintatavoista hybridin mediajärjestelmän kontekstissa. ”Tutkin, minkälaista maailmankuvaa kullekin medialle tyypillinen uutisointi luo ja minkälaiseen tarpeeseen rinnakkaiset mediat ovat syntyneet. Laajemmassa kuvassa tarkastelen koko muuttuvaa mediaa. Tavoitteena on tutkia, miten sosiaalinen media ja valemedia ovat asettuneet perinteisen median rinnalle, ja minkälainen niiden suhde ja suhtautuminen ennestään tuntemaamme tiedonvälitykseen on”, Tuomola sanoo. Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena. Tuomola on valinnut neljä yhteiskunnallista tapausta, jotka ovat tapahtuneet vuonna 2015 Euroopassa alkaneen pakolaiskriisin aikana ja joista on uutisoitu laajalti kaikissa kolmessa mediassa: Case Hennala, Case Pariisi sekä tuoreet Case Asema-aukio ja Case Kajaani.

”Tutkimuksellani etsin vastausta myös kysymykseen, minkälaiseksi julkisuudeksi perinteinen ja uudet mediat voivat yhteisellä julkisuuden kentällä muovautua ja minkälaiseksi kunkin median rooli ja tehtävä muotoutuvat”, Salla Tuomola kertoo.

Kolmannen Jokes-apurahan saa Helsingin Sanomien toimittaja Anja Portin Helsingistä. Portin tutkii väitöstutkimuksessaan dokumentaarista esseetä yhteiskunnallisten konfliktien muistamisen muotona. Tutkimus käsittelee konfliktien muistamisen, arkistojen ja dokumentaarisen kirjoittamisen suhdetta. Se lähestyy sotien ja muiden vakavien yhteiskunnallisten konfliktien aiheuttamia kokemuksia erilaisten dokumentaaristen aineistojen ja arkistolähteiden avulla. Miten konfliktien jäljet arkistoituvat aineelliseen kulttuuriimme ja elinympäristöömme, mikä yhteys muistoilla ja niistä kirjoittamisella on materiaan ja paikkaan ja millaisena eri ajallisuuksien jäsentämisen ja muistamisen muotona dokumentaarinen essee näyttäytyy.
”Työn läpäisee tekijälähtöinen näkökulma, jossa essee ei ole vain tutkimuksen kohde vaan myös sen menetelmä ja lopputulos. Tutkimus avaa kirjoittajan käytännön työstä nousevan näkökulman muistin, arkistojen ja dokumentaarisen kirjoittamisen suhteeseen sekä osallistuu näin historiallisia kysymyksiä käsittelevien toimittajien, kirjailijoiden ja käsikirjoittajien työn ehtojen pohtimiseen”, Portin kertoo.

Jokes-apuraha on tarkoitettu ammatissa toimivien journalistien jatko-opiskeluun, ammattia täydentävään opiskeluun, tutkimukseen tai muuhun koko media-alaa hyödyntävään huolellisesti perusteltuun tarkoitukseen. Seuraavan kerran 22 400 euron Jokes-apurahat ovat jaossa keväällä 2017.