Vad är Jokes?

Jokes, stiftelsen för främjande av journalistisk kultur beviljar stipendier för flera olika ändamål. Du kan söka stipendium från Jokes ifall du jobbar eller har jobbat för pressen eller för elektroniska mediers webbpublikationer.

Jokes har två sökperioder per år för Kopiosto-stipendierna. Vårens ansökan sker vanligen i april–maj och höstens ansökan i oktober–november. Stipendierna är främst ämnade att användas under året som följer efter att man beviljats det.

Du kan söka Kopiosto-stipendium bland annat för språkstudier, yrkesmässig fortbildning, resor, forskning som berör branschen samt för utställningar och publikationer, till exempel för fackböcker. Stiftelsen beviljar också arbetsstipendier på 5 800 euro för journalistiskt arbete. 

Stiftelsen beviljar stipendium för att delta i Århus nordiska journalistkurs, för att delta i Journalistikens dag och för att delta i stiftelsens egna språkkurser och fortbildningskurser. Kursutbudet varierar från år till år. 

Stiftelsen beviljar dessutom årligen ett eller flera Jokes-stipendium för forskning om journalistik. Summan på stipendiet motsvarar det skattefria forskningsstipendiet som skattemyndigheterna årligen slagit fast. På våren delas också minnesstipendiet för Jyrki A. Juutti, för att utveckla intressebevakningen. 

Stiftelsens stipendier finansieras till största delen av Kopiosto-ersättningar, vilka samlas från den så kallade andrahands användningen och digitala kopieringen av kopierat pressmaterial. Därför är det de som jobbar eller jobbat för pressen och som innehaft upphovsrätt som har rätt till Kopiosto-stipendierna. Det handlar om journalister som jobbar eller har jobbat för pressen, pressens frilansar och i en viss mån också om journalister som jobbat för elektroniska mediers webbpublikationer. 

En lång arbetserfarenhet inom pressen är ett kriterium som kan beaktas vid beviljandet av stipendium. Till alla ansökningarna bör du bifoga din arbetshistoria. När stipendium beviljas tar Jokes i beaktande om den sökande gett sin Kopiosto-fullmakt åt Journalistförbundet. Om du är medlem i Journalistförbundet hoppas vi att du gett din Kopiosto-fullmakt till Journalistförbundet.

Stiftelsens Yttrandefrihetsstipendier beviljas åt Journalistförbundets medlemmar. Med dem stödjer stiftelsen personer som aktivt deltagit i organisationsarbete – för att dessa ska kunna delta i studieresor i Finland eller utomlands. Stipendierna beviljas främst medlemmar som aktivt deltagit i fackföreningsarbete.

Inom Jokes fungerar fyra olika fonder: Helsingforsnejdens journalisters utbildningsfond, fonden Keski-Suomen Sulka, Journalisternas stödfond och Fonden för pressfotografer. Av dessa finansieras den sistnämnda, pressfotografernas fond, med Kopiosto-medel. De övriga har skaffat sitt kapital själva. 

Du kan söka stöd från Fonden för pressfotografer två gånger i året. Lehtikuvas Kopiosto-ersättningar betalas som pris för bildjournalistik. År 2019 beviljades prisen 10 000 euro. 

Övriga yrkesgrupper kan söka Kopiosto-stipendier vid Jokes öppna ansökningsrunda, på våren eller hösten. 

År 2019 beviljade stiftelsen och dess fonder stipendier för sammanlagt 1  190 081 euro.