Stipendier att söka

Jokes, stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur, utlyser Kopiosto- och yttrandefrihetsstipendier samt stipendier för studerande. Kopiostostipendierna är främst tänkta för journalister som arbetar inom pressen, yttrandefrihetsstipendierna för alla medlemmar i Finlands Journalistförbund.

KOPIOSTOSTIPENDIERNA

Användningsområde
Stipendier beviljas för verksamhet som kompletterar ens yrkeskunskap, för fortsatta studier, för språkstudier, för forskning som hänför sig till branschen och för fördjupande studier eller arbetsprojekt som kompletterar arbetsbilden. Det sistnämnda kan gälla språk- eller studieresor, utställningar, publikationer eller att slutföra sina studier. Dessutom kan man få bidrag för annan motiverad verksamhet som stöder yrkesrollen.
Skrivprojekt som är nyttiga eller betydelsefulla för journalistkåren får företräde. Stipendier beviljas inte för grundläggande studier, arbetsresor eller för rekreation. Stipendier för journalistiskt arbete beviljas inte heller. Arbetsstipendier för journalistiskt arbete delas ut på våren.

Utdelningskriterier
Kopiostostipendierna är främst riktade till journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen. Den sökande FJF-medlemmen bör ha betalat sin medlemsavgift, eller vara befriad från medlemsavgiften, och ha överlämnat sin Kopiostofullmakt till Journalistförbundet. Pressfotografernas Kopiostostipendier beviljas separat av Jokes pressfotograffond. Då stipendierna beviljas beaktar stiftelsen hur länge den sökande varit medlem, hur länge hen verkat i branschen och vilka betydande stipendier hen nyligen fått. Studerande kan enbart få studentstipendier.

SPRÅKKURSERNA
För att få plats på en av Jokes språkkurser bör den sökande ha läst språket tidigare. Stiftelsens stipendium för en två veckor lång språkkurs täcker kursavgiften, resekostnader från hemorten till kursorten och logi. På kurserna i franska, tyska, engelska och spanska inkvarteras kursdeltagaren i enkelrum hos utvalda familjer. Kursdeltagaren får halvpension hos familjerna (frukost och middag/kvällsmål). I London inkluderar halvpensionen frukost och lunch på skolan. I Stockholm täcker stipendiet inkvartering i Hotell Tegnerkunden samt frukost. I Estland ingår inkvartering i Domus Dorpatensis lägenheter i enkelrum samt frukost och lunch.
Språkskolan Whitehouse EG ansvarar för de praktiska arrangemangen. I Estland ordnas kursen av föreningen Tuglas.
Ifall du inte lockas av tanken på familjeinkvartering kan du överväga att skräddarsy en språkkurs för ditt eget behov. Du kan också ansöka om stipendium för en språkkurs där du själv ansvarar för de praktiska arrangemangen.
Resorna inom Finland ersätts mot kvitto efter kursen.

Språkbyråerna, arrangörerna, kartlägger den sökandes språkkunskap och kursönskemål. De två veckor långa kurserna inkluderar kring 60 lektioner. Undantagen är Radolfzell (68 timmar) och Rouen (45 timmar).
Undervisningen inkluderar diskussioner som tar upp kultur och kommunikation, utflykter och i vissa fall även besök hos lokala medier. Kursdeltagarna ”hoppar in” på kurser som pågår kontinuerligt, endast det mediespecifika innehållet är skräddarsytt för Jokes kursdeltagare.

Av kurserna i engelska är Londonkursen ämnad för personer med utmärkta kunskaper i språket. För att väljas till den kursen bör man ha en språkkunskap som motsvarar vitsordet eximia eller laudatur för lång engelska i studentskrivningarna. Detta gäller även om det gått år eller årtionden sedan studentskrivningarna.

OBS! Du kan endast söka till en språkkurs!

Kurserna

Tyskland, Radolfzell 7 – 20.5.2017 – sex kursdeltagare väljs.

Spanien, Madrid 7 – 20.5.2017 – sex kursdeltagare väljs.

Ryssland, St.Petersburg 21.5 – 3.6.2017 – sex kursdeltagare väljs.

Ranska, Rouen 14 – 27.5.2017 – sex kursdeltagare väljs.

England, London, Wimbledon 14–27.5.2017 – sex kursdeltagare väljs.

England, London 4 – 17.6.2017 – sex kursdeltagare väljs.

Sverige, Stockholm 7–20.5.2017 – sex kursdeltagare väljs.

Estland, Tartto 22.5–3.6.2017 – sex kursdeltagare väljs.

STIPENDIER FÖR KURSER SOM ÖKAR ENS YRKESKUNSKAP
Långa texter & redigering (Pitkä teksti & editointi)
2.2., 15.3. och 18.4.2017, Villa Salin Helsingfors
Kursspråket är finska. Tänker du skriva en lång text eller en bok? Eller redigerar du en sådan? Vi tillbringar tre dagar i idylliska Villa Salin, som ligger på Drumsö i Helsingfors. Deltagarna arbetar med sin egen plan, sin egen text eller sitt eget redigeringsarbete. Mellan träffarna förbättrar vi journalistiska texter, manuskriptet till en faktatext eller annan saktext under handledning av proffs.
Kursen innehåller diskussioner om textens olika element, om redigering, textstilar, övningar, respons och handlett arbete i små grupper. Kursen får besök av skribenter som skrivit eller redigerat långa texter.
Till kursen väljs 12 journalister som är mitt uppe i arbetet med att planera, skriva eller bearbeta en lång text eller faktabok. Bland utbildarna finns Ilkka Karisto från Long Play, Mikko Numminen från tidningen Viini med flera. Kursen leds av journalisten och politices doktor Maija Töyry.
Stipendiet täcker kursavgiften, lunch och eftermiddagskaffe under närstudiedagarna. Stipendiet täcker också resekostnader med allmänna kommunikationsmedel samt vid behov logi i Villa Salin i två- eller trepersoners rum. Varken dagtraktamente eller kostnader för resor inom hemkommunen ersätts.

Gör videon med din mobiltelefon (Mobile journalism)
3 – 4 april 2017, Tekniskas salar, Helsingfors
Kursspråket är engelska. Under Jokes två dagar långa intensivkurs lär du dig filma, banda in ljud och editera med din smarttelefon. Målet är att du lär dig göra nyhetsvideon och andra videon för sociala medier. Utbildningen har både teori om och praktiska övningar i att göra mobilvideon.

Kursen inleds med grunderna i att göra mobilvideon. Deltagarna bör ha en Android eller iPhone smarttelefon. Utbildare är Mark Egan Purple från Bridge Media, Storbritannien.
Till kursen väljs 12 journalister. Stipendiet täcker kursavgiften, lunch och eftermiddagskaffe. Stipendiet täcker också resekostnader med allmänna kommunikationsmedel samt vid behov logikostnader (max 100 euro/natt). Varken dagtraktamente eller kostnader för resor inom hemkommunen ersätts.

Nära läsaren i tidningen och på webben (Lukijaa lähelle lehdessä ja verkossa)
1. perioden 2 – 3. februari 2017, Tammerfors
2. perioden 16 – 17 mars 2017, Tammerfors

Kursspråket är finska. Utbildningen riktar sig till journalister som jobbar på lokaltidningar. Målet med kursen, som ordnas som en workshop, är att utveckla lokaltidningarnas innehåll, både på papper och på webben.
Vem som helst som jobbar med lokaljournalistik kan delta. Under kursen granskar vi bland annat hur det lokala byggs upp och förverkligas i tidningen, bildspråkets och det visuella intryckets betydelse på olika publiceringsplattformar. Vi går också igenom hur man skapar interaktion och aktiverar sina läsare. För att kursens idéer ska bli verklighet ingår ett utvecklingsarbete på den egna tidningen mellan närstudiedagarna.

Till kursen väljs 12 deltagare. Stipendiet täcker kursavgiften, resekostnader med allmänna kommunikationsmedel samt vid behov logikostnader (max 100 euro/natt). Varken dagtraktamente eller kostnader för resor inom hemkommunen ersätts.
Utbildningen förverkligas av Tammerfors universitets enhet för kommunikation, media och teater (CMT). Ansvariga kursledare är universitetsforskare Heikki Heikkilä, universitetslektor i journalistik Kari Koljonen och universitetslektor i visuell journalistik Anssi Männistö. Kursen gästas dessutom av flera gästföreläsare och utbildare.

STUDENTSTIPENDIER
Jokes delar ut studentstipendier åt 20 studenter. Stipendiet är 900 euro och ämnat för studenter som slutför sitt slutarbete inom den journalistiska branschen.

YTTRANDEFRIHETSSTIPENDIER
Yttrandefrihetsstipendierna är ämnade för medlemmar som deltagit aktivt i föreningsarbete. Stipendierna ges för studieresa i hemlandet eller till ett annat land. Stipendierna riktar sig i första hand till personer som under en lång tid varit fackligt engagerade. Stipendierna kan sökas av alla som är medlemmar i Journalistförbundet.

ANSÖKNINGSTIDEN
Ansök om stipendium senast den 11 november 2016 klockan 17.00. Då ska ansökan senast vara införd och registrerad i det elektroniska ansökningssystemet. En förbindelse, som du skriver ut och undertecknar ska vara Jokes kansli tillhanda senast den 18 november. En ansökan som saknar förbindelse behandlas ej. Förbindelsen får ej skickas som rekommenderat brev.

Jokes behandlar endast korrekt ifyllda ansökningar som lämnats in inom utsatt tid. Jokes styrelse fattar beslut om stipendiemottagarna under december månad.

SÅ SÖKER DU STIPENDIUM
Stipendieansökan görs i Jokes elektroniska ansökningssystem på https://www.aspicore-asp.net/jokes/. Förbindelsen som ingår i ansökningen ska skrivas ut, undertecknas och postas till stiftelsens kansli inom utsatt tid.

I ansökan bör ingå de uppgifter om den sökande som stiftelsen förutsätter (namn, socialskyddssignum, adress, arbetsgivare, arbetshistoria, medlemsförening och årtal då du blivit medlem). I ansökan ska du berätta varför du söker stipendium, motivera din ansökan samt bifoga en budget. För de färdiga språkkurserna eller för Jokes färdiga kurspaket behöver du inte göra en uppskattning över utgifterna.

ANVÄNDNINGSTID OCH STIPENDIEREDOVISNING
Stipendiet bör användas inom ett år från att det har beviljats. En redovisning över hur du använt stipendiet ska skickas till Jokes styrelse inom tre månader från att stipendiet använts för det syfte som stipendiet beviljats.

De här stipendierna ger en tre års karenstid. Under karenstiden kan du inte få stipendium av Jokes – undantaget är stipendier som inte omfattas av karensen. Om dem meddelas separat.

För ytterligare information, kontakta stiftelsens ombud Anna Kähkönen, tfn 050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi.

Jokes, Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur
PB 252
00531 Helsingfors

Besöksadress:
Broholmsgatan 16
00530 Helsingfors
www.jokes-saatio.fi