Stipendier att söka

JOKES UTLYSER STIPENDIER

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser Kopiosto-stipendier, stipendier för stiftelsens yrkes- och språkkurser, samt yttrandefrihetsstipendier för år 2018. Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen och inom elektroniska medier. Yttrandefrihetsstipendierna är avsedda för alla medlemmar i journalistförbundet.

KOPIOSTO-STIPENDIER
Användningsändamål
Stipendierna beviljas för komplettering av yrkeskunskap, fortbildning, språkstudier, forskning som hänför sig till branschen, arbete som fördjupar arbetsbilden, som språk- och studieresor, slutförande av studier samt för att göra utställningar och publikationer. Dessutom kan andra yrkesmässigt motiverade ändamål stödas.

Stipendier beviljas inte för grundläggande studier, arbetsresor, anskaffning av apparater eller för enbart rekreation. Stipendier beviljas inte retroaktivt för redan utförda eller påbörjade studieresor eller kurser. I den här omgången beviljas inte stipendier för journalistiskt arbete. Arbetsstipendierna för journalistiska artiklar delas ut på våren. Stipendier beviljas inte till studerande. Stipendierna för studerande kan sökas nästa gång på våren 2018.

Motiveringar för utdelningen
Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen och inom elektroniska medier. Den sökande som är FJF-medlem ska ha sin medlemsavgift betald och sin kopiosto-fullmakt överlämnad till förbundet.

Den sökandes arbetshistoria och tiden som medlem beaktas, samt betydande stipendier som nyligen erhållits. Du kan söka bara till en av stiftelsens arrangerade kurser i taget, språkkurs eller kompletteringskurs.

STIFTELSENS YRKESKURSER

Ombrytning av långa texter
12 och 13.2 samt 20.4.2008, Villa Salin, Helsingfors

På utbildningen får du stöd och handledning av erfarna editorer i hur man bearbetar långa journalistiska texter, texter för faktaböcker eller andra långa faktatexter. På kursen kan man få feedback för en text man har under arbete, både för publicering i print, bok och på nätet. Den sista kursdagen fokuserar på publicering och feedback. Vi tillbringar tre dagar på den idylliska villan i Drumsö i Helsingfors, där vi lär oss skriva, idékläckning, planering och editering. Kursen är avslappnad och diskuterande. Under den första kvällen ordnas en gemensam kvällssits.
Kursen passar också för editorer och förlagsredaktörer.
Till kursen väljs 12 journalister som planerar en lång artikel eller en faktabok, eller som redan editerar en sådan. Som editorer fungerar Ilkka Karisto från Long Play, chefredaktör Niklas Thesslund från Image-lehti samt förlagsredaktör Jarkko Vesikansa från Otava. Doktor i statsvetenskap Maija Töyry ansvarar för kursen.
Stipendiet täcker kursavgiften, luncher och eftermiddagskaffet på närundervisningsdagarna, resekostnader med offentliga fortskaffningsmedel, samt vid behov logi i Villa Salin i en- eller tvåpersoners rum. Dagtraktamente eller ersättningar för lokaltrafik på hemorten betalas inte.

Mobilvideokurs
21–22.2.2018, Helsingfors
På Jokes två dagar långa kurs lär man sig att filma, spela in och editera journalistiska nyhetsvideor med hjälp av smarttelefon, och att göra fängslande videoinnehåll för sociala medier. Kursen innehåller både teori och praktiska övningar. Målet är att få så mycket praktisk övning som möjligt under de två dagarna. Kursen börjar från grunderna. Deltagarna ska ha tillgång till en Android eller iPhone som används för videofilmning. Mark Egan från Purple Bridge Media svarar för utbildningen. Undervisningsspråket är engelska.

Infografik för visualister
15–16.3.2018, Helsingfors
På den två dagar långa kursen lär man sig att göra klatschig grafik, diagram och annan infografik. Tolv visualister antas till kursen. Kursdeltagarna har tillgång till Corellias maskiner och program.
Som lärare fungerar Sampo Korkeila, erfaren grafisk designer och mångsidig utbildare. Förutom på Corellia arbetar han som timlärare på Aalto-universitetets kursprogram för visuell kommunikation och design.
Stipendiet täcker kursavgiften, luncher och eftermiddagskaffet på undervisningsdagarna, resekostnader med offentliga fortskaffningsmedel, samt vid behov logi för deltagare från annan ort upp till 100 euro per natt. Dagtraktamente eller ersättningar för lokaltrafik på hemorten betalas inte.

Rörliga bilder och grafik med After Effects
18–19.4.2018, Helsingfors

Under den två dagar långa kursen lär sig deltagarna att animera foton och grafik, bekantar sig med After Effects CC-programmets verktyg för grafik, samt med hur grafik och foto kombineras. Kursen är avsedd för grafiker som använder andra Adobe-program, som till exempel Photoshop och/eller Illustrator, och som har behov av att komplettera sin yrkeskunskap med rörliga bilder och grafik. Det är önskvärt att deltagarna har goda kunskaper i något av Adobe-familjens program, men tidigare erfarenhet av After Effects behövs inte. Kursdeltagarna har tillgång till Corellias maskiner och program. Som utbildare fungerar designern Otso Pakarinen från Post-production. Pakarinen har gjort hundratals tv-reklamer, tiotals trailers för tv-program, grafik för tv-program, undervisningsvideor, företagsvideor samt beställningsmusik, videokonst och åtta skivor inspelad musik.
Tolv visualister väljs till kursen. Stipendiet täcker kursavgiften, luncher och eftermiddagskaffet på undervisningsdagarna, resekostnader med offentliga fortskaffningsmedel, samt vid behov logi för deltagare från annan ort upp till 100 euro per natt. Dagtraktamente eller ersättningar för lokaltrafik på hemorten betalas inte.

Verkstad för 360-graders fotojournalism
19–20.4.2018

På kursen lär man sig hur man berättar journalistiskt med still- och videobilder i 360 grader. Fotograferings- och editeringsövningar ingår. Kursen tar också upp hur man värderar och löser journalistiskt etiska frågor som den nya presentationsformen aktualiserar. Kursen är avsedd för skrivande och fotograferande journalister, fotografer, visualister, nätproducenter, för alla slags journalister. Varken tidigare erfarenhet av fotografering i 360 grader eller egen utrustning behövs. Viestintätieteiden tiedekunta (COMS) vid Tampereen yliopisto arrangerar utbildningen. Ansvariga utbildare är universitetslektor i visuell journalistik Anssi Männistö. Tolv journalister antas till kursen. Stipendiet täcker kursavgiften, luncher och eftermiddagskaffet på undervisningsdagarna, resekostnader med offentliga fortskaffningsmedel, samt vid behov logi för upp till 100 euro per natt. Dagtraktamente eller ersättningar för lokaltrafik på hemorten betalas inte.

Nära läsare i tidningen och på nätet
Första delen 15–16.2.2018, Tammerfors
Andra delen 22–23.3.2018, Tammerfors

Kursen, som är av verkstadstyp, erbjuder journalister på lokaltidningar verktyg, idéer och stöd för att utveckla den egna tidningen och dess tjänster på nätet och på detta sätt förbättra kontakten till läsarna.
Vi granskar bland annat hur det lokala kan förverkligas i tidningen, visualitetens betydelse och hur den kan utvecklas på olika plattformer, samt hur man bygger upp interaktiviteten, hur man aktiverar läsarna. I kursen ingår utvecklingsprojekt.
Utbildningen arrangeras av Viestintätieden tiedekunta (COMS) vid Tampereen yliopisto. Ansvariga utbildare är universitetsforskare Heikki Heikkilä, universitetslektor i journalistik Kari Koljonen samt universitetslektor i visuell journalistik Anssi Männistö. Därtill får deltagarna träffa ett antal gästande utbildare.

Tolv deltagare antas. Stipendiet täcker kursavgiften, luncher och eftermiddagskaffet på undervisningsdagarna, resekostnader med offentliga fortskaffningsmedel, samt vid behov logi för upp till 100 euro per natt. Dagtraktamente eller ersättningar för lokaltrafik på hemorten betalas inte.

ARRANGERADE SPRÅKKURSER
För att antas till Jokes språkkurser krävs att den sökande tidigare bekantat sig med det aktuella pråket. Stipendiet täcker kursavgiften, resor och logi för den två veckor långa språkkursen. Jokes betalar tur- och returresor från hemorten till kursorten. Till kurserna i Montpellier, Freiburg, Wimbledon, London, Sankt Petersburg och Valencia hör inkvartering med halvpension (frukost och kvällsmål) i enpersons rum i utvalda familjer. I London ingår frukost och lunch på skolan. I Stockholm täcker stipendiet inkvartering på hotell Tegnerlunden samt frukost och lunch i skolans kantin. I Estland inkvarteras deltagarna i Domus Dorpatensis lägenheter i enpersons rum. Frukost och lunch ingår. Språkskolan Whitehouse EG står för de praktiska arrangemangen. I Estland är det Tuglas-sällskapet som svarar för arrangemanget.
Om inkvartering i familj inte känns lockande, kan du överväga att planera och skräddarsy din egen språkkurs. Det går att ansöka om stipendier även för den här typen av språkstudier. Resorna i hemlandet ersätts i efterhand mot kvitton.

Språkbyråerna kartlägger de antagnas språkkunskaper och önskemål. Den två veckor lång kursen innehåller cirka 60 undervisningstimmar. I undervisningen ingår diskussioner om landets sed och kultur, vardagsspråk och resor. På språkkurserna hoppar man in i pågående undervisningsgrupper enligt den egna nivån. I mån av möjlighet ordnas diskussioner och besök som berör media. Avsikten med besöken är att stöda språkinlärningen och muntlig framställning, inte att studera journalistiskt innehåll.

Av kurserna i engelska är Londonkursen avsedda för deltagare med utmärkta språkkunskaper. Av dessa deltagare krävs språkkunskaper som motsvarar lång engelska i studentskrivningarna med vitsorden eximia eller laudatur, även om det har förflutit år eller årtionden sedan skrivningarna.

• Tyskland, Freiburg 3–16.6.2018
• Spanien, Valencia 6–19.5.2018
• Ryssland, Sankt Petersburg 13–26.5.2018
• Frankrike, Montpellier 3–16.6.2018
• England, London, Wimbledon 13–26.5.2018
• England, London 3–16.6.2018
• Sverige, Stockholm 13–26.5.2018
• Estland, Tartto 14–26.5.2018

YTTRANDEFRIHETSSTIPENDIER
Yttrandefrihetsstipendierna är till för att stöda de Journalistförbundets medlemmar som aktivt deltar i facklig verksamhet. Stöd ges för studieresor i hemlandet och utomlands. Stipendierna är i första hand avsedda för medlemmar som länge deltagit i fackföreningsverksamhet. Yttrandefrihetsstipendierna är avsedda för alla medlemmar i Finlands Journalistförbund.

ANSÖKNINGSTID
Ansökningstiden för stipendierna går ut den 17 november 2017 klockan 17. Till ansökningen med det automatiska systemet hör en förbindelseblankett som skrivs ut, fylls i och postas till stiftelsens kansli. Den underskrivna förbindelseblanketten ska vara på stiftelsens kansli senast den 24 november 2017. Posta inte brevet som rekommenderat.

SÅ GÖRS STIPENDIEANSÖKAN
Ansökan gör elektroniskt med Jokes system på adressen https://www.aspicore-asp.net/jokes/
Ansökan ska innehålla erforderliga basuppgifter om den sökande (namn, socialskyddssignum, adress, arbetsgivare, kort arbetshistoria, medlemsförening, tidpunkt då man blivit medlem). En beskrivning av hur stipendiet ska användas, motiveringar och en kostnadskalkyl för projektet ska ingå. För arrangerade språkkurser och för Jokes yrkeskurser behövs inte kostnadskalkyl.
Ansökningar och bilagor tas inte emot per post, fax eller mejl. Allt ska lämnas in via det elektroniska systemet.
Den korta arbetshistorien är en obligatorisk bilaga, som sparas i det elektroniska systemet som en pdf.

ANVÄNDNINGSTID OCH STIPENDIEREDOVISNING
Stipendierna ska användas inom ett år efter att de beviljats. En redovisning för användningen ska inlämnas till stiftelsens styrelse inom tre månader efter att projektet har slutförts och stipendiet använts för beviljat syfte.
Kostnader för projekt för vilka gjorts kostnadskalkyl redovisas med kvitton som täcker stipendiesumman. Till redovisning för arbetsstipendier bifogas den färdiga publikationen, inbjudan till utställning, examensarbete eller annan tillförlitlig utredning om att stipendiet använts för beviljat ändamål.

Stiftelsens ombudsman Anna Kähkönen svarar på frågor om stipendierna på numret 050 551 3961.

STIFTELSEN FÖR BEFRÄMJANDE AV JOURNALISTISK KULTUR
PL 252
Broholmsgatan 16 7. vån
00531 Helsingfors
toimisto@jokes-saatio.fi
www.jokes-saatio.fi