Anvisningar

VEM KAN SÖKA STIPENDIUM FRÅN JOKES?

 • För att kunna söka stipendium bör du jobba eller ha jobbat inom pressen eller för elektroniska mediers webbpublikationer. Stipendium beviljas både åt anställda och åt frilansar. Jokes beviljar stipendier åt bland annat journalister, fotografer, grafiker och illustratörer. Studenter kan endast få studentstipendier. 

ANSÖKAN SKER PÅ WEBBEN – I JOKES ELEKTRONISKA ANSÖKNINGSSYSTEM 

Ansökan görs på webben i Jokes elektroniska ansökningssystem. Sök stipendium med ditt officiella namn, även om du som journalist skulle använda ett artistnamn.

 • Efter att du registrerat dig sparas ansökan samt dess bilagor i systemet. Ur ansökan bör följande uppgifter framgå: namn, personnummer, adress, telefonnummer, arbetsgivare, en kort arbetshistorik och en eventuell medlemsförening i Finlands Journalistförbund samt info om vilket år du anslöt dig.
 • Bristfälliga eller försenade ansökningar behandlas inte. Ansökningarna och deras bilagor returneras ej. Ansökningar kan endast göras på webben. Du kan inte skicka ansökan per brev, e-post eller fax.
 • Vi hoppas att du gett din Kopiosto-fullmakt åt Journalistförbundet. Du kan skriva ut din fullmakt här.  Skriv under den och posta den till Finlands Journalistförbund, PB 252, 000531 Helsingfors.

FÖR VAD KAN DU FÅ STIPENDIUM?

 • Jokes beviljar stipendium bland annat för språkstudier, yrkesmässig fortbildning, resor, forskning som berör branschen samt för utställningar och publikationer, till exempel för fackböcker. Stiftelsen beviljar också arbetsstipendier och stipendier för att slutföra sina studier. Dessutom kan stiftelsen stödja andra ändamål, vilka är motiverade yrkesmässigt.
 • Stipendier beviljas inte retroaktivt, inte heller för pågående studieresor eller kurser. Stipendium beviljas inte för arbetsresor eller för köp av apparatur. 
 • Stipendium beviljas överlag inte för sådana utgifter som borde ersättas av arbetsgivaren eller uppdragsgivaren. Undantaget är arbetsstipendierna på 5 800 euro – en publikation som görs med stöd av arbetsstipendiet kan publiceras.
 • Studerande beviljas enbart studentstipendier – för slutarbete/avhandling.
 • Om du beviljas stipendium för kreativt arbete, för en utställning eller för att göra en publikation har du rätt att fritt använda materialet, efter att publikationen publicerats eller utställningen hållits. Du kan inte publicera eller sälja materialet till medierna före det. 
 • På de språkkurser eller fortbildande kurser som Jokes ordnar får du inte arbeta. Under kursen eller resan kan du inte skriva artiklar eller fotograferna för tidningar.
 • Kom ihåg att skicka in din ansökan i tid, innan deadline för ansökan!
 • När din ansökan registrerats som mottagen får du en anmälan om det per e-post. Ifall du inte får e-post har något gått snett. Försök på nytt. Vid problem, kontakta det tekniska stödet eller stiftelsens ombud.
 • Skriv under din ansökan med hjälp av dina bankkoder inom den angivna tiden, annars behandlas din ansökan inte.

HURUDAN ANSÖKAN SKA DU SKRIVA?

 • Läs annonsen om ansökan noga. Ur annonsen om vilka stipendier som går att söka just nu framgår vilken typ av stipendier du kan söka. I en del av stipendierna finns en summa som är angiven på förhand. I en del av ansökningarna ska du göra en egen budget.
 • Kom ihåg att skriva för vad du söker stipendium och varför. Varför ska just denna bok skrivas? Varför vill du gå just denna utbildning? Varför vill du göra just denna forskning? Hur stödjer det din professionella utveckling eller hela branschen? 
 • Presentera dig själv. Varför är just du rätt person att driva detta projekt? Vilken typ av kunskap, erfarenhet och kompetens har du för att genomföra projektet?
 • En kort arbetshistorik är en obligatorisk bilaga. Berätta särskilt om din journalistiska arbetshistoria. I ansökningssystemet kan du endast bifoga bilagor av formatet pdf och jpg.
 • Ansöker du om stipendium för ett kreativt projekt, till exempel en publikation eller utställning? Bifoga en arbetsplan och färska arbetsprover med koppling till projektet.
 • Berätta noggrant om kostnaderna. Söker du stipendium för arbete, utgifter eller för båda?
 • Jokes delar årligen ut stipendium för språkkurser. Kurserna är två veckor långa och skräddarsydda för journalister. Språken och kursorterna varierar från år till år. Ifall du söker till dessa kurser, berätta om dina tidigare språkstudier och om ditt intresse för språket.
 • För stiftelsens språkkurser eller fortbildningskurser behöver du inte göra en budget. 
 • Stiftelsen delar också ut residensstipendier. Orterna varierar från år till år. Berätta för vilken typ av arbete du söker stipendium och bifoga en arbetsplan. 
 • Berätta om andra stipendier du sökt och/eller beviljats för projektet.

REDOVISA HUR DU ANVÄNT STIPENDIET

 • Stipendiet bör användas inom ett år från att det beviljats. I större projekt, till exempel en doktorsavhandling, förutsätter vi givetvis inte samma tidsgräns. 
 • Du bör redovisa hur du använt stipendiet inom tre månader från att du använt det för det ändamål stipendiet beviljats för.  I annat fall kräver stiftelsen tillbaka stipendiet. Redovisningen görs i det elektroniska ansökningssystemet. 
 • Skriv ut och underteckna redovisningen. Bifoga ursprungskvitton, intyg över betalningar, upp till den beviljade summan. Om du fått arbetsstipendium så kan du bifoga det färdiga verket eller ett slutarbete (studerande). Redovisningen skickas per post till stiftelsens kontor. Om du fått studentstipendium räcker det med en elektronisk redovisning och en länk till ditt färdiga slutarbete.
 • Ifall användningsplanen för stipendiet ändras eller om tidtabellen skjuts upp bör du som fått stipendium vara i kontakt med stiftelsens styrelse och ansöka om ändring i användningsområde eller om att få använda stipendiet följande år. Om du fått stipendium för en doktorsavhandling eller ett licentiatarbete behöver arbetet inte bli klart inom ett år. 
 • Om du fått stipendium för att delta i stiftelsens språkkurs eller fortbildningskurs förutsätts inte en redovisning. Kursdeltagarna bör ändå svara på den responsblankett som stiftelsen skickar. Kursdeltagarna ska också skicka kvitton på eventuella rese- eller logikostnader, med en undertecknad reseräkning, till stiftelsens kansli. 
 • Du kan inte beviljas ett nytt stipendium innan din tidigare redovisning godkänts av stiftelsens styrelse. 
 • Den som fått stipendium av Jokes kan inte få andra stipendier av Jokes på två år.

Jokes, Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur

Broholmsgatan 16 7. vån | 00530 Helsingfors | 050 5513 961 | toimisto@jokes-saatio.fi

På frågor svarar stiftelsens ombud Anna Kähkönen, tfn 050 551 3961.