Stödfonden för journalister

Stödfonden hjälper journalister som utsatts för hot, förföljelse och olika former av trakasserier. Fonden har grundats gemensamt av mediehusen och av branschens förbund.

 

Vad ska man göra när man blir offer för hat på nättet?

I Journalistens Online-hathandguide hittar du tips om hur du skyddar din integritet och vad du ska göra om du blir offer för hat på nätet.

 

Sök stöd av fonden

Vem kan beviljas stöd? 

 • En person som gör journalistiskt innehållsarbete och som på grund av sitt arbete utsatts för pågående, långvariga hot, osaklig påtryckning, trakasserier eller hatretorik på webben.
 • Stöd kan även i undantagsfall beviljas åt en person som utsatts för ett enskilt, särskilt starkt hot.
 • Stöd beviljas åt personer som gör redaktionellt innehållsarbete, i första hand för finska medier som förbundit sig att följa Opinionsnämnden för massmediers grundavtal. Definitionen innehåller alla dem som gör journalistiskt innehållsarbete, också till exempel visualister och fotografer.
 • Stöd beviljas i första hand åt personer som faller utanför den trygghet ett anställningsförhållande ger, bland annat företagshälsovård. Personerna kan till exempel vara frilansar eller sådana som arbetar i olika former av korta visstidsanställningar.
 • Vid beviljande av stöd tar man i beaktande den sökandes arbetshistoria inom journalistiskt innehållsarbete.

Vilken typ av stöd kan man få från fonden?

 • Stöd beviljas för kostnader som uppstått till följd av en pågående händelse eller ett pågående händelseförlopp eller för kostnader för en händelse som snart kommer att börja.
 • Fonden kan bevilja ett villkorligt stöd för en eventuell rättsprocess.
 • Fonden har avtal med kristerapeuter. Till dem kan man, också med kort varsel, få tid för samtal. Fonden kan bekosta besök hos en kristerapeut.
 • Med stöd av fonden kan man få rättslig rådgivning för att göra en brottsanmälan.
 • Med stöd av fonden kan man bekosta en assistent för att samla material inför en rättsprocess.
 • Med stöd av fonden kan man installera säkerhetsutrustning.
 • Fonden kan stödja inkomstbortfall till exempel om man är arbetsoförmögen.
 • Fonden kan också bevilja stöd för andra kostnader som uppkommit till följd av överraskande kostnader.
 • Stöd beviljas ej för sådant som ingår i det allmänna socialskyddet, för kostnader som ersätts av försäkringsbolag eller för kostnader som arbetsgivaren ska stå för (person i anställningsförhållande) ifall det inte på grund av brådska är skäl att agera på ett annat sätt.
 • Fonden hanterar ansökningarna konfidentiellt. Namnen på dem som sökt eller fått stöd publiceras inte offentligt.

Så här ansöker du om stöd

Ansökan görs i Jokes elektroniska ansökningssytem.  Bifoga en fritt formulerad redovisning över din situation, över syftet med stödet, en kostnadsberäkning samt övrig relevant information, till exempel en kopia på en brottsanmälan.

I ansökan ska du skriva:

 • Om din egen journalistiska arbetshistoria
 • Konkreta exempel på hotet eller trakasserierna, hur länge de pågått, samt en beskrivning över vilket arbete som eventuellt varit startskott till situationen.
 • En brottsanmälan ifall den gjorts.
 • Ur ansökan bör framgå för vilken typ av kostnader du söker stöd, vilken ekonomisk skada situationen har orsakat, eller exempel på inkomstbortfall, behov av terapi eller säkerhetsutrustning.
 • En trovärdig kostnadskalkyl över kostnader för vilka du söker stöd.
 • Övriga dokument som kompletterar ansökan: en utredning över arbetsgivarens eller uppdragsgivarens åtgärder eller stöd, över hur omfattande din egen förstärkning är, användning av förbundets rättsskyddsförsäkring, sjukledighet samt utredning över eventuellt annat stöd, till exempel från andra fonder.
 • Den som fått stöd av fonden förbinder sig att skriftligen rapportera, fritt formulerat, hur och när hen använt stödet som hen beviljats. Rapporten ska skickas in inom tre månader från det att stödet använts.

 

FONDENS FÖRVALTNINGSNÄMND

Stödfonden för journalister förvaltas av Jokes, stiftelsen för främjande av journalistisk kultur. Stödfondens arbete styrs av en separat förvaltningsnämnd. Förvaltningsnämndens ordförande är Matti Posio från Lännen Media. Medlemmar är Timo Huovinen (YLE) och Marja Honkonen (tidningen Journalisti/Journalisten). Sekreterare är Jokes ombudsman Anna Kähkönen. Stöd beviljas av Jokes styrelse, på förslag av förvaltningsnämnden.